Wat te doen bij... Wat te doen bij...

Hoe is het avondmaal geregeld? Hoe vraag je een doop aan? Wat moet je doen bij een verhuizing?

Op deze en vele andere vragen vindt u hieronder antwoord.

Avondmaal
Het avondmaal wordt een aantal keren per jaar gevierd. Dit wordt vooraf aangekondigd.
De kerkgangers worden uitgenodigd naar voren te komen en brood en wijn te ontvangen. De voorste vier banken in de kerk zijn gereserveerd voor degenen die liever in de bank brood en wijn krijgen aangereikt.
Er is wijn en druivensap. Naast brood wordt er ook glutenvrij brood aangeboden. 
Kinderen zijn welkom aan het avondmaal evenals leden van andere kerken.

Avondmaal aan huis
Als u slecht ter been bent, bestaat de mogelijkheid dat u het avondmaal thuis kunt vieren. U kunt hierover contact opnemen met uw ouderling of diaken.

Belijdenis
Wie belijdenis van zijn of haar geloof wil afleggen, kan dat doen na de zgn. belijdeniscatechese, verzorgd door een van de predikanten. Er zijn ook andere momenten denkbaar: bijv. op je trouwdag, de dag dat je je kind laat dopen of de dag dat je een ambt (ouderling of diaken) op je neemt.

Bezoek predikant
Het is helaas ondoenlijk voor de predikanten en kerkelijk werker om iedereen zomaar zonder direkte aanleiding te bezoeken.
Bezoek aan mensen in moeilijke omstandigheden (ziekte, rouw, spanningen) heeft prioriteit.
Mocht u een bezoek ook zomaar op prijs stellen (bijvoorbeeld om kennis te maken of om iets te bespreken) dan vragen wij u vriendelijk zelf contact te zoeken met uw predikant of kerkelijk werker.
De predikanten en kerkelijk werker hebben elk een deel van de secties/wijken onder hun hoede.
U vindt de verdeling gemakkelijk onder het menu wijkindeling en wijkteams.

Catechisatie
Na de startzondag in september beginnen - eventueel in samenwerking met de andere wijken - de catechisaties. Daarnaast is er ook voor alle leeftijden het programma van Zin-in.

Doop
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met je wijkpredikant. Hij kan u vertellen welke zondagen daarvoor zijn aangewezen. Voorafgaande aan de doop zal hij met de doopouders een doopgesprek hebben. Doop- en belijdende leden kunnen hun kind ten doop houden.

Geboorte
Wanneer er een kleintje in uw gezin is geboren stelt u de wijkpredikant op de hoogte, bijv. door het geboortekaartje toe te sturen. Hij zorgt er dan voor dat het wijkteam en het kerkelijk bureau geïnformeerd worden. Hij zal ook contact met u opnemen en o.a. vragen of u de geboorte op het wekelijkse mededelingenblad vermeld wilt hebben.

Huwelijk
Als u trouwt en uw huwelijk wilt laten inzegenen in de kerk, neemt u daarvoor ruim van te voren (minimaal drie maanden) contact op met uw wijkpredikant. U moet zelf een kerkzaal bespreken bij de koster-beheerder van het gebouw. Voor de Höftekerk is dat dhr. Klinge (267997), voor de Stephanuskerk mw. Meijer (266687), voor de Witte of Lambertuskerk en voor de Hessenwegkerk dhr. van Meerveld (262216).

Kerktelefoon
Voor wie niet meer naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid van kerktelefoon. Over de radio/tv kunt u dan meeluisteren naar de dienst in de Höfte of Stephanuskerk. De aansluiting van de kerktelefoon wordt verzorgd door de diakonie. Meer informatie bij S. Bakker (260186).. Aan de kerktelefoon zijn abonnementskosten verbonden, ong. 8 Euro per maand. De diensten zijn ook te volgen via internet: http://www.kerkomroep.nl. Dat is gratis.

Overlijden
Bij een sterfgeval belt u uw wijkpredikant of kekrelijk werker. Hij/zij maakt met u dan een afspraak voor een bezoek op korte termijn om te condoleren en om verder te overleggen voor de dienst bij begrafenis of crematie.

Verhuizing
Als u verhuist kunt u een berichtje sturen aan het kerkelijk bureau.

Wijkfonds
De contactpersonen schenken aandacht aan uw verjaardagen. Als u wilt mag u iets geven voor het wijkfonds. De opbrengst daarvan is bestemd voor de opbouw van onze wijkgemeente. We betalen er die dingen van die niet voor rekening van de algemene middelen komen, zoals bv. het startweek-end.

Ziekenhuisopname
Wanneer u voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis moet zijn, kunt u dat doorgeven aan uw wijkouderling of wijkpredikant of kerkelijk werker. Uw wijkpredikant of kerkelijk werker zal u zo mogelijk een bezoek brengen. Hij/zij kan er ook voor zorgen dat uw naam vermeld wordt op het kerknieuws (zondagsblad/leef mee), maar alleen indien u dit wenst en dat zelf aangeeft.

Zorgwoningen
Als u verhuist naar een zorgwoning (bv. Clara of Oostloorn) blijft u de predikant of kerkelijk werker houden, die u al had.                  
Bij onze wijk hoort ook het RIBW (begeleid wonen en werken), Bruchterweg 80. Verder wonen in de Oldenburg, Hof van Pepijn en de Bisschopshof vrij veel cliënten van de Baalderborg Als u hier komt te wonen geldt dezelfde regel. U houdt de predikant of kerkelijk werker die u had. 
Komt u van buiten onze gemeente naar een zorgwoning in onze stad, neem dan even contact op met de wijkouderling om te overleggen of u uw eigen predikant houdt of niet. 
En omgekeerd: verhuist u naar buiten onze gemeente, dan houdt u meestal niet de predikant of kerkelijk werker die u in Hardenberg hebt.

 

terug