Nieuwe Plaatselijke Regeling m.i.v. 2019 Nieuwe Plaatselijke Regeling m.i.v. 2019
Plaatselijke Regeling
ten behoeve van
het leven en werken
van de Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse.
( m.i.v. 2019 )

 
lees meer »
 
De Algemene Kerkenraad De Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad is het hoogste orgaan binnen de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, en bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijkkerkenraden en de colleges van rentmeesters en diakenen.

Zij vormt het bestuur van de gehele Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse tesamen.

Zij houdt zich bezig met alle bovenwijkse aangelegenheden.

Er worden minimaal 9 vergaderingen per jaar gehouden.

Het college is eindverantwoordelijk voor alle financiele zaken en besluitvorming t.a.v. vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Het moderamen is boventallig en niet gekoppeld aan een wijkkerkenraad dan wel het college van rentmeesters of het college van diakenen

Alle wijkgemeenten, evenals de colleges van rentmeesters en diakenen, zijn door 1 afgevaardigde vertegenwoordigd.

De raad vergadert één keer per maand, op de vierde maandagavond van de betreffende maand, uitgezonderd de maanden juli, augustus en december. Ongeveer anderhalve week voor de vergadering bereidt het moderamen de agenda voor en handelt de kleinere zaken af. Ook zaken die niet wachten kunnen tot de eerstvolgende moderamen, dan wel AK vergadering, worden door het moderamen afgehandeld, waarbij verantwoording in de eerstvolgende AK vergadering wordt afgelegd.

Onder verantwoordelijkheid van de AK vallen met name die zaken die alle wijkgemeenten gezamenlijk aangaan, zoals bv. het kerkblad, gezamenlijk jeugdwerk, PR, de website, vorming en toerusting, gebouwen, predikantsplaatsen enz.

 
Samenstelling AK Samenstelling AK

De samenstelling van de AK betreffende de verdeling van de ambten is kerkordelijk vastgesteld, en bestaat uit 3 ouderlingen, 2 predikanten, 2 kerkrentmeesters, 3 diakenen. In totaal 10 personen met daarboven het moderamen: preses, scriba en assessor.

De 3 moderamenleden zijn boventallig en niet gekoppeld aan een wijk of college, maar zijn wel als ambtsdrager bevestigd.
 

lees meer »
 
Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2018-2022 Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2018-2022
Snoeien om te bloeien.
Het beleidsplan van de Algemene Kerkraad Hardenberg Heemse voor de periode 2018 - 2022.
lees meer »