Hoe wij werken Hoe wij werken

Uit de manier waarop we gemeente willen zijn volgt dat we het pastoraat een centrale plaats geven in ons gemeentewerk. In de wijk functionereert een  pastoraal team met  ouderlingen, contactpersonen en diakenen. De leden van het team zoeken mensen op en houden namens de kerk de contacten met hen. Ook de predikanten besteden een belangrijk deel van hun tijd aan bezoekwerk. Door een ontmoetingsavond en een gemeenteochtend, maar ook door het koffiedrinken na de zondagse diensten wordt het contact tussen gemeenteleden onderling gestimuleerd.

Alle organisatorische en coördinerende taken worden door een klein moderamen uitgevoerd, zij vergaderen maandelijks. De overige kerkenraadsleden eens in de  twee maanden. Hun namen vind je bij het kopje: kerkenraad op deze website.

De diakenen werken in een groter team samen met de diakenen van de beide andere Heemser wijken: Heemser Esch en Heemse-west.

Ook hebben we een gezamenlijk diaconaal project met de wijkgemeente van de GKV (gereformeerde kerk vrijgemaakt) in de Marslanden.

De communicatie binnen de wijkgemeente verloopt via het eigen contactorgaan Ensemble, via het gemeentebreed verspreide blad Kerkklank, via het wekelijkse zondagse Kerkcontact en via de website van de PKN-gemeente Hardenberg-Heemse onder de tab Marslanden.

We willen open staan voor alle nieuwe bewoners van onze wijk. Daarom wordt iedere nieuwe bewoner vanuit een andere wijk in Hardenberg welkom geheten met een welkomstflyer en nieuwe bewoners van buiten Hardenberg ook met een kaars. Uiteraard proberen we ook met hen in contact te treden om hen te interesseren voor onze gemeente en voor de Bijbelse boodschap (onze missionaire taak).

Via onze kerkrentmeesters staan we in contact met het College van kerkrentmeesters van waaruit nu nog onze financiële zaken geregeld worden. Er is een wijkkas van waaruit vooral wijkgebonden activiteiten kunnen worden bekostigd.

Binnen onze wijkgemeente is een werkgroep Connect actief. Deze werkgroep organiseert activiteiten voor kinderen en tieners en probeert ook hen bij onze gemeenteactiviteiten te betrekken.

 

Iedere zondag houden we onze erediensten in de benedenzaal van De Matrix, de brede school in onze wijk. De diensten beginnen om 09.30 uur, duren een uur en na afloop drinken we samen koffie en praten in ongedwongen sfeer gezellig na. In de zomer is er tijdens de schoolvakanties geen dienst.

Wat betreft catechese: onze wijkpredikante spreekt met een aantal jongeren over geloof. Wie wil kan met Pinksteren belijdenis doen. 
Wat betreft  Vorming en toerusting sluiten we aan de "Zin-in" activiteiten die gemeentebreed worden gehouden.

In de afgelopen jaren zijn we langzamerhand steeds zelfstandiger gaan functioneren. We werken nauw samen met de andere wijkgemeenten van de PKN, maar ook met de GKV-wijkgemeente, met wie wij diverse samenwerkingsactiviteiten ondernemen; een uniek en mooi voorbeeld van samen vanuit verschillende invalshoeken inhoud geven aan Gods verbond met mensen.

Sinds 2009 houden we jaarlijks onze eigen startzondag, waar veel gemeenteleden actief aan meedoen.

Te midden van alle ontwikkelingen en de groei van de wijk probeert de wijkkerkenraad geïnspireerd en met elan de wijkgemeente verder op te bouwen. Daarbij hebben we ieders talenten nodig en kunnen we nog steeds nieuwe mensen verwelkomen die actief een steentje willen bijdragen op de manier die binnen hun mogelijkheden ligt.

Er zijn vele verschillende taken, groot en klein, algemeen en specialistisch, voor korte duur of voor wat langere tijd. Kortom er is voor velen een plekje in ons team.

U kunt zich aanmelden bij de wijkpredikant of bij de scriba.

Wilt u meer weten over (de sfeer in) onze wijkgemeente, kom dan vooral op zondagmorgen ons bezoeken in De Matrix.

terug