Nieuwsbrief Heemse West en Heemser Esch 2 december 2021 Nieuwsbrief Heemse West en Heemser Esch 2 december 2021
In deze nieuwsbrief willen we een aantal dingen onder jullie aandacht brengen! Lees het s.v.p. rustig door.
UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING: VERPLAATST NAAR 12 DECEMBER, 11.30 UUR
lees meer »
 
Plaatselijke regeling Heemse Plaatselijke regeling Heemse
Voor te nieuw te vormen wijkgemeente Heemse is een plaatselijke regeling opgesteld.
lees meer »
 
‘Heilig Avondmaal’ ‘Heilig Avondmaal’
Over doopleden en kinderen aan het avondmaal
 
 
‘Levensverbintenissen’ ‘Levensverbintenissen’
Over het lezen van de bijbel, homoseksualiteit en het hoofdgebod
 
 
Zonnebloemen Zonnebloemen
Zondag 27 augustus zijn we met de kinderen naar de tuin van Bert van de Pol geweest om naar zijn zonnebloemen te kijken.
Dit jaar hebben we een keer zaden uitgedeeld van zonnebloemen en die had Bert geplant en ze waren 4.3 meter hoog geworden.
Dat is natuurlijk even leuk om aan de kinderen te laten zien, en dat hebben we vanochtend aan de kinderen laten zien.
Maar zoals je wel weet denk ik, heeft Bert veel meer in zijn tuin staan! Het was een soort van ‘excursie’ in een grote tuin. We hebben van alles gezien, geroken en geproefd!


 
 
Glimlach van Heemse Glimlach van Heemse

Nieuws van de activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk.
Boekje Glimlach van Heemse  een aangevuld verslag van de historische ontwikkelingen en van restauratie van het kerkgebouw die plaatsvond tussen 1975 tot 1977. De prijs van dit 102 pagina’s dikke boekje is € 15,-. U kunt dit boekje op de onderstaande adressen bestellen: 
* Intekenlijst: `Aerninckhoff` Witte of Lambertuskerk Heemse (kerkelijk bureau). 
* Intekenlijst: `De Esch` Hessenwegkerk Heemse. 
* Familie G.J. van Faassen mailadres: gerritjan.truus@hotmail.nl, tel. 0523-263081 
* Over wanneer en hoe het boekje af te leveren wordt t.z.t. contact met u opgenomen. 


 
 
Algemene beschrijving van de wijk Algemene beschrijving van de wijk
Wijkgemeente Heemse-West omvat het dorp Heemse rondom de Witte of Lambertuskerk, gelegen tussen de N34, Haardijk en Rheezerweg en de buitengebieden Rheeze, Diffelen, Rheezerveen, Heemserveen en Collendoorn. Ongeveer 2/3 van de gemeenteleden woont op het platteland, het andere deel in de bebouwde kom. Het grootste deel bestaat uit de autochtone bevolking.
 
Beleidsplan Heemse 2022-2026 Beleidsplan Heemse 2022-2026
Door hier op te klikken kunt u het nieuwe beleidsplan van wijkgemeente Heemse bekijken.
 
Profiel Profiel

De protestantse wijkgemeente Heemse-West is een wijkgemeente van confessionele signatuur, dat wil zeggen dat de Bijbel als het door God geïnspireerde Woord wordt gezien en dat waarde gehecht wordt aan de oecumenische en gereformeerde belijdenissen (voor belijdenisgeschriften: kunt u hier klikken ). De gemeente is te typeren als behoudend. In de zondagse erediensten staat het Woord centraal. De liturgie is in de regel sober, naar het klassiek-gereformeerde model (zie verder onder het kopje ‘liturgie’). We zingen sinds september 2013 uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013), maar ook wordt wel gebruik gemaakt van andere liedbundels. De teksten worden dan op het wekelijkse Kerkcontact afgedrukt. In elk geval als de eigen wijkpredikant voorgaat, wordt ook aandacht besteed aan de kinderen. Gewoonlijk gaan de kinderen na de Schriftlezing(en) naar de zgn. kinderkerk, waar ze een Bijbelverhaal op hun eigen niveau horen. Uiteraard is er ook aandacht voor verwerking door middel van spel en knutselwerkjes. Onder het orgelspel voor de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk, zodat ook zij de zegen, die aan het eind van de dienst aan de gemeente wordt opgelegd, meekrijgen. Ook kunnen onder de collecte de kinderen van de oppas opgehaald worden. Enige malen per jaar wordt een zogenaamde gezinsdienst gehouden, waarin de kinderen centraal staan. De zgn. oogstdienst in november is altijd een gezinsdienst.

lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat

Hoewel de kerkenraad klein is – en er een aantal vacatures bestaat – proberen de ouderlingen, bezoekmedewerkers en de predikant zoveel als mogelijk is de gemeenteleden te bezoeken. Hoewel ‘omzien naar elkaar’ een zaak van de gehele gemeente is, spelen de ambtsdragers, de bezoekmedewerkers en de predikant daarin toch een bijzondere rol: ze vervullen als het ware een voorbeeldfunctie. Tegelijkertijd moeten we vaststellen, dat het onmogelijk is precies te weten waar behoefte is aan pastorale zorg. De gemeenteleden worden daarom opgeroepen, als het nodig is, contact op te nemen met de wijkouderling, bezoekmedewerker of de wijkpredikant.
 

 
Dopen Dopen

Wilt u uw kind laten dopen? Neemt u dan contact op met de wijkpredikant. In overleg met hem wordt een afspraak voor het zogenaamde doopgesprek gemaakt en wordt de datum waarop uw kind gedoopt vastgesteld.

 
Predikant Predikant

Sinds 12 juni (Pinksteren) 2011 is ds. L(eo) van Rikxoort als parttime predikant (60%) aan de wijkgemeente verbonden. Op 5 januari 2020 heeft ds.van Rikxoort afscheid genomen van onze wijkgemeente Heemse-West en is vertrokken naar Alphen aan den Rijn. Onze wijkgemeente is nu vacant.. 

 

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Elke zondag is er minstens één dienst van onze wijkgemeente. De diensten worden gehouden in de Witte of Lambertuskerk, Scholtensdijk 24. Een aantal malen per jaar houden we een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Heemser Esch. In de Witte of Lambertuskerk wordt elke zondag ook een avonddienst gehouden. Om en om onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van wijkgemeente Heemser Esch en wijkgemeente Heemse-West.
Voorafgaand aan de morgendienst wordt u begroet door een gemeentelid, die u ook het wekelijkse Kerkcontact - waarop informatie over de dienst, algemeen kerkelijk nieuws en wijknieuws is te vinden -  overhandigt.
De kerkdiensten zijn (na) te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Elke tweede zondag van de maand is er in gebouw ‘de Aerninckhoff’ koffiedrinken en gelegenheid tot ontmoeting na afloop van de kerkdienst.
 

 
Kerkcontact Kerkcontact

Het wekelijkse informatieblad dat ’s zondags wordt uitgereikt, kunt u ook hier raadplegen via de website van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. Kopij kunt u – vóór donderdag 18.00 uur –  mailen naar  kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl.

 
Kerkklank Kerkklank

Kerkklank is een kleurenmagazine die tien keer per jaar verschijnt.
Elk adres in onze gemeente krijgt een Kerkklank in de bus.
In Kerkklank staat voornamelijk nieuws vanuit de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse.


 

 
Liturgie Liturgie

De liturgie is vrij sober en ziet er ongeveer als volgt uit:

inleidend orgelspel
woord van welkom/afkondigingen
intochtslied (meestal een psalm)
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
verootmoediging en schuldbelijdenis
lied
genadeverkondiging  
lied
lezing van de tien gebodengeboden/woorden                                                                        óf een Nieuwtestamentische gebodslezing
lied
gebed om verlichting met de Heilige Geest
schriftlezing(en)
voor de kinderen
lied (onder het voor- of naspel gaan de kinderen naar de kinderkerk)
verkondiging
lied
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven (de kinderen komen weer terug in de kerk)
slotlied
heenzending en zegenbede
gezongen ‘amen’ (3x)
uitleidend orgelspel
 
Enige malen per jaar verleent de 'Heemser Cantory' o.l.v. cantor-organist Dick Huijser medewerking.

 
Diaconie Diaconie

De wijkdiaconie van Heemse-West is een onderdeel van het algemeen college van diakenen van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. Binnen Heemse werken de wijkdiaconieën van De Marslanden, Heemser Esch en Heemse-West nauw samen. Wilt u een beroep doen op de diaconie, neemt u dan contact op met een van de diakenen.
 

 
Vorming en toerusting (VOTO) Vorming en toerusting (VOTO)

Elk jaar komt de commissie voor Vorming en Toerusting (VoTo) met een aanbod voor hele Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. Bij alle leden wordt het boekje waarin het aanbod is opgenomen thuisbezorgd. Het is ook mogelijk het boekje 'Over wegen' hier te downloaden.


 

 
Kerkgebouw Kerkgebouw
Voor informatie over de geschiedenis van de Witte of Lambertuskerk, klik op de foto.

 
Orgel Orgel

Voor meer informatie over het orgel kunt u klikken op de link 'lees meer'.

 


 

 

lees meer »
 
Diversen Diversen

Koffiedrinken na de dienst. Elke tweede zondag van maand. In de zomermaanden, als er veel toeristen in Heemse en omgeving zijn, is er elke zondag de mogelijkheid tot koffiedrinken na de dienst en ontmoeting.

Open kerk. De Witte of Lambertuskerk is een bijzonder kerkje. In de zomervakantietijd stellen we daarom de kerk niet alleen op zondag open, maar ook op woensdagmiddag (van 14.00 - 17.00 uur). Er is dan volop gelegenheid rond te kijken en er is een gastheer/gastvrouw aanwezig die het een en ander over het 'witte kerkje', zoals de kerk in de volksmond bekend staat, te vertellen. Voor meer informatie: Egbert Reiling, tel. 0523-638202; email: vedacamp@planet.nl

Trouwdiensten. De Witte of Lambertuskerk wordt veel gebruikt voor trouwdiensten. Ook al, omdat de mogelijkheid bestaat in de naast de kerk gelegen 'Oude Kosterij' voor de wet te trouwen. Belangstelling? Neem dan contact op met koster Jaap Meerveld: 0523-262216; email: jtmeerveld@hotmail.com. A.s. bruidsparen uit wijkgemeente Heemse West worden verzocht ook contact op te nemen met de wijkpredikant.

Rommelmarkt. Om de twee jaar wordt op het plein bij de Witte of Lambertuskerk een grote rommelmarkt gehouden, georganiseerd door de activiteitencommissie. De eerstvolgende rommelmarkt wordt in 2016 gehouden. Voor informatie en/of inbreng spullen die u kwijt wilt, kunt u contact opnemen met Jan Hendrik Pullen, Roelofs Mulderweg 6, tel. 0523- 262484; email: janhendrikpullen@gmail.com

Boekenmarkt. Jaarlijks wordt op de tweede zaterdag van februari in 'de Aerninckhoff' (naast de Witte of Lambertuskerk) een grote boekenmarkt gehouden. Voor informatie en/of inbreng van spullen, kunt u contact opnemen met  Gerrit Jan en Truus van Faassen, Frans Halsstraat 28, tel. 0523-263081; email: gerritjan.truus@hotmail.nl
Voor een impressie kunt u hier klikken.

Kinderkerk. Voor de kinderen wordt er elke zondagmorgen kinderkerk gehouden. De kinderen maken het begin van dienst (meestal tot de Schriflezing) mee. In de regel is er in de dienst ook een moment voor de kinderen. Ook in de vakantietijd gaat de kinderkerk door. Dus bent u op vakantie, neemt u dan gerust uw kind(eren) mee.

Oppasdienst. Zijn de kinderen jonger dan vier jaar, dan is er in de 'Oude Kosterij', naast de Witte of Lambertuskerk, oppasdienst.

Meeleven? Wie wil meeleven met wijkgemeente Heemse West kan contact opnemen met de wijkpredikant of de scriba.