Verslag vergadering Algemene Kerkraad mei 2019 Verslag vergadering Algemene Kerkraad mei 2019
Onze voorzitter opent de vergadering met het lezen van het verhaal van de penningen van de weduwe en gaat ons voor in gebed.
We heten vervolgens Bart Jonker van de groep Zin In ( voormalig Vorming en Toerusting ) hartelijk welkom.
Bart Jonker praat ons bij ons over Zin In en de uitvoering van het beleidsplan sinds aanname vorig jaar in de AK. Doelstelling is 2 keer meer mensen te trekken en daarbij vooral meer jonge mensen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de eigen kennis en expertise, maar ook die van buiten onze kerk. De te gebruiken locaties zijn niet meer als vanzelfsprekend kerkgebouwen. Zin in wil meer middelen zelf genereren, zodat in 2023 kosten neutraal kan worden gewerkt. Om dit te realiseren zijn er vrijwilligers nodig die passen bij de gestelde doelen. De basis van de activiteiten ligt in de zingevingsvragen en betekenis van het bestaan. Nu is de helft van de activiteiten al door 2x zoveel mensen bezocht. Het gevoel is dat het leeftijdsgemiddelde ook iets omlaag is gegaan. 14 v.d. 20 activiteiten zijn door eigen mensen georganiseerd. Financieel: resultaat is dat de helft van het begrote bedrag daadwerkelijk is ingezet. Dit is iets meer dan de helft en daarmee een besparing op het begrote bedrag. Nieuw seizoen: korte enquêtes houden, meer communicatie via social media. De bezoekers moeten 50/50 uit eigen kring en daarbuiten komen. De keuze voor locaties buiten het kerkgebouw maakt dat er ook makkelijk een bijdrage gevraagd kan worden.
We gaan met elkaar in gesprek over de genoemde punten en merken dat de groep het spanningsveld ervaart tussen kerkelijk eigen inhoud ( leerhuis achtige onderwerpen ) en de behoeftes van buiten kerkelijke bezoekers. Het jaarthema bepaald uiteindelijk de inhoud van aanbod.
We bedanken Bart hartelijk voor zijn inbreng en wensen hem succes met de activiteiten.
Het tweede onderwerp van ons overleg gaat over de jaarrekening van de diaconie.
De jaarrekening ziet er goed uit en we waarderen het werk van de Diaconie bijzonder. We missen echter wat specificaties als het gaat om de besteding van de ZWO middelen. We vragen dan ook aan de  afvaardiging of er jaarlijks een uitleg kan komen over de bestede middelen. Het gaat hierbij om inhoudelijke informatie. De CvD zegt ons dit toe en we keuren de jaarrekening goed..
Het derde punt van ons overleg gaat over de bezuinigingsplannen. Zaterdagochtend 25 mei hebben we een voorlichting gegeven aan een afvaardiging van alle wijken over de plannen. Deze bijeenkomst is goed en positief verlopen. Nu liggen de plannen op tafel om er een besluit over te nemen.
We bespreken enkele moeilijke punten, zoals het terugbrengen van de omvang van het kosterschap, de reorganisatie van het kerkelijk bureau en de organisatie van de Radewijk.
Uiteindelijk besluiten we om het pakket aan bezuinigingsmaatregelen aan te nemen en tot uitvoer over te gaan. We gaan de gemeenteleden op 2 juli a.s. voorlichten over deze maatregelen ( en de nieuwe Plaatselijke Regeling ) We nemen de volgende bezuinigingsmatregelen:
Minder kerkgebouwen                                               50.000
Kerkelijk werkers                                                          35.000
Kosten kerkdiensten                                                      8.000
Minder kosters                                                             27.000
Reorganisatie kerkelijk bureau                                 13.000
Geen vrijwilligersvergoedingen                                21.000
Bezuiniging op kosten en beheer                                8.000
                                                              Totaal            162.000             Het laatste deel van ons overleg behandelen we enkele kleine onderwerpen, zoals een gespreksgroep 30+, de evaluatie organisatie avonddiensten, de notulen van het april overleg en een aantal mededelingen vanuit de verschillende geledingen.
De scriba Eric van Asten sluit de avond af met een gedicht uit een bundel over Bonhoeffer.
 
terug