Hoe wij werken Hoe wij werken

Uit de manier waarop we gemeente willen zijn volgt dat we het pastoraat een centrale plaats geven in ons gemeentewerk. In de wijk functioneren verschillende pastorale teams met een ouderling, contactpersonen en een diaken. De leden van het team zoeken mensen op en houden namens de kerk de contacten met hen. Ook de predikant besteedt een belangrijk deel van zijn tijd aan bezoekwerk. Door groothuisbezoeken en gemeenteavonden, maar ook door het koffiedrinken na de zondagse diensten wordt het contact tussen gemeenteleden onderling gestimuleerd.

Ouderlingen en diakenen krijgen ruimte in tijd om hier extra op in te zetten, doordat al het gemeentewerk weliswaar geleid wordt door de wijkkerkenraad, maar alle organisatorische en coördinerende taken worden door een klein moderamen uitgevoerd, dat maandelijks vergadert, zodat alle overige kerkenraadsleden elke twee maanden kan vergaderen en dan ook meer tijd aan inhoudelijke zaken kan besteden en tussendoor tijd overhoudt voor overleg in/met het pastoraal team.

De diakenen werken in een groter team samen met de diakenen van de beide andere Heemser wijken: Heemser Esch en Heemse-west.

Ook hebben we een gezamenlijk diaconaal project met de wijkgemeente van de GKV (gereformeerde kerk vrijgemaakt) in de Marslanden.

De communicatie binnen de wijkgemeente verloopt via het eigen contactorgaan Ensemble, via het gemeentebreed verspreide blad Kerkklank, via het wekelijkse zondagse Kerkcontact en via de website van de PKN-gemeente Hardenberg-Heemse onder de tab Marslanden.

We willen open staan voor alle nieuwe bewoners van onze wijk. Daarom wordt iedere nieuwe bewoner bezocht en krijgt deze een kaars en een welkomstfolder aangeboden vanuit onze wijkgemeente. Uiteraard proberen we ook met hen in contact te treden om hen te interesseren voor onze gemeente en voor de Bijbelse boodschap (onze missionaire taak).

Via onze kerkrentmeesters staan we in contact met het College van kerkrentmeesters van waaruit nu nog onze financiële zaken geregeld worden. We zijn bezig met het opzetten van een wijkkas van waaruit vooral wijkgebonden activiteiten kunnen worden bekostigd.

Binnen onze wijkgemeente is een werkgroep Connect actief. Deze werkgroep organiseert activiteiten voor kinderen en tieners en probeert ook hen bij onze gemeenteactiviteiten te betrekken.

Daarnaast worden per jaar meerdere diensten van gezin-school-kerk gehouden waarin kinderen een grote rol vervullen.

Iedere zondag houden we onze erediensten in de benedenzaal van De Matrix, de brede school in onze wijk. De diensten beginnen om 09.30 uur, duren een uur en na afloop drinken we samen koffie en praten in ongedwongen sfeer en gezellig na.

Wat betreft catechese en vorming en toerusting sluiten we aan bij de andere wijken via Provider en de VoTo-activiteiten.

In de afgelopen jaren zijn we langzamerhand steeds zelfstandiger gaan functioneren. We werken nauw samen met de andere Heemser wijkgemeenten van de PKN, maar ook met de GKV-wijkgemeente, met wie wij diverse samenwerkingsactiviteiten ondernemen; een uniek en mooi voorbeeld van samen vanuit verschillende invalshoeken inhoud geven aan Gods verbond met mensen.

Sinds 2009 houden we jaarlijks onze eigen startzondag, waar veel gemeenteleden actief aan meedoen.

Te midden van alle ontwikkelingen en de groei van de wijk probeert de wijkkerkenraad geïnspireerd en met elan de wijkgemeente verder op te bouwen. Daarbij hebben we ieders talenten nodig en kunnen we nog steeds nieuwe mensen verwelkomen die actief een steentje willen bijdragen op de manier die binnen hun mogelijkheden ligt.

Er zijn vele verschillende taken, groot en klein, algemeen en specialistisch, voor korte duur of voor wat langere tijd. Kortom er is voor velen een plekje in ons team.

U kunt zich aanmelden bij de wijkpredikant of bij de scriba.

Wilt u meer weten over (de sfeer in) onze wijkgemeente, kom dan vooral op zondagmorgen ons bezoeken in De Matrix.

terug