Over de wijk Over de wijk

Ons kerkgebouw
Staat op een in het oog springend locatie.
Adres:
Hessenweg 47
7771 RD Heemse
Koster: dhr. Jaap Meerveld
Tel. 0523-262216

"De Esch''
De Esch is een zalencentrum wat behoort bij de Hessenwegkerk.
Het is zeer geschikt voor vergaderingen,cursussen,trainingen
en verjaardagen.
Er is ruime parkeergelegenheid.
Voor informatie kunt u terecht bij:
J.Meerveld (beheerder)
tel.0523-262216 / 0523-216807


Verleden
In april 2007 is de wijk Heemser Esch ontstaan uit een fusie tussen de wijk van de Hervormde Gemeente Heemse en de Gereformeerd Kerk Hardenberg-Heemse. Dit als gevolg van het samengaan van Gereformeerd en Hervormd Hardenberg en Heemse als nieuwe PKN gemeente in maart 2006.
Deze beide gemeenten kennen een lange historie en zijn ruim in dit gebied vertegenwoordigd.
Van oudsher beschikken we over 2 kerkgebouwen te weten de Witte of Lambertuskerk uit de 12e eeuw en de Hessenwegkerk die uit de vorige eeuw stamt.

Het heden
Onze gemeente is te typeren als een wijk met een vooruitstrevende modaliteit en een vierende liturgie. Ons uitgangspunt is om een levendige gastvrije gemeenschap te zijn, die geïnspireerd door het Woord van God, zich richt op een thuis, waar jongeren en ouderen zich geborgen voelen en naar elkaar omzien en ieder zijn gaven, talenten en geloof deelt met respect voor de ander en een kerk die zich richt op de wereld.

De toekomst
In ons beleidplan hebben we voorgenomen aandacht te geven aan: Stimulering, Communicatie, Verbondenheid en het Investeren in elkaar.

Stimulering:
Uiting geven aan de openheid van de kerk, naar binnen en naar de buitenwereld, door o.a. bereid te zijn tot het aangaan van het gesprek met en te luisteren naar anders denkenden en betrokken te zijn bij deze wereld. Jeugd en jongeren te helpen en te stimuleren met het zoeken naar nieuwe vormen van geloofsbeleving zodat ze kunnen groeien in het geloof.
Durf hebben om te behouden wat goed is en nieuwe wegen in te slaan waar dat zinvol is en tot verbetering kan leiden.

Communicatie:
Geloofsoverdracht en beleving zijn van het grootste belang voor het voortbestaan van de kerk. Niet alleen tijdens diensten en bijeenkomsten. Wij moeten, daar waar mogelijk, gebruik maken van alle varianten van media die ons ter beschikking staan (Kerkblad(en), Website, Kerktelefoon).

Verbondenheid:
Met elkaar in gesprek gaan over onze roeping om Gemeente van Christus te zijn en onze verbondenheid met God en elkaar te ervaren door geloofsoverdracht en geloofsbeleving te delen en telkens weer opnieuw te evalueren om te zien of we op de goede weg zijn.

Investeren in elkaar:
Individuele contacten versterken, Omzien naar elkaar, Helpen waar nodig en mogelijk, Elkaar aanvaarden zoals we zijn, Open staan voor elkaars meningen, Maatschappelijk betrokken zijn, Kerkbezoek stimuleren.


 

terug