Beleidsplan Beleidsplan
18 november 2015
      
BELEIDSPLAN PKN WIJKGEMEENTE MARSLANDEN 2016-2020
‘Verbondenheid, betrokkenheid en samen’
 
   


Inhoud
1. Inleiding.
2. Profiel.
3. Visie op de wijkgemeente.
4. Het programma van de gemeente.
a.      Kerkenraad.
b.     Diaconaat.
c.      Missionair werk.
d.     Financiën en beheer.
e.     ZWO.
f.      Kinderen, tieners en jongeren: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
g.      Eredienst.
h.     Vorming en toerusting.
5. Communicatie over ons programma en onze activiteiten.
6. Evaluatie.
Bijlagen.
Actiepunten per jaar.
 
 

  
BELEIDSPLAN PKN WIJKGEMEENTE MARSLANDEN 2015-2019
 
 

1. Inleiding

 
Voor u ligt het beleidsplan van de wijkgemeente Marslanden. Dit plan geeft inzicht in wat de wijkkerkenraad de komende jaren wil ontwikkelen in en rond de wijkgemeente en met betrekking tot de diensten in De Matrix, om haar doelstelling te bereiken.
 
De input van dit plan is gegeven door de wijkkerkenraad. Naast de input zijn door deze raad ook prioriteiten gesteld in de tijd en zijn per doel personen gekoppeld, ‘eigenaar’ genoemd. De leden van de wijkkerkenraad hebben zich daarbij laten inspireren door hun eigen ervaringen en inzichten, maar ook door wat hun wordt aangereikt in de wijk, bij de diensten of bijvoorbeeld tijdens de gemeenteavonden.
 
Omdat onze wijkgemeente onderdeel uitmaakt van PKN gemeente Hardenberg-Heemse en zich committeert aan de beleidsuitgangspunten van de Algemene Kerkenraad, richt het dit beleidsplan zich op wat we te doen hebben in de Marslanden. Geen lange beleidsmatige uiteenzettingen dus, maar actiegericht!
 
Ook moet opgemerkt worden dat dit beleidsplan een organisch document is, waarbij voortdurend wordt geacteerd op onze omgeving en ons uiteindelijke doel is:
 
Een levendige gemeente zijn, die samen bouwt aan de wijkgemeente in de Marslanden.
 
Namens de Wijkkerkenraad,
Erik van Faassen, voorzitter en scriba ad interim

 
 

2. Profiel

 
Onze wijkgemeente Marslanden is een wijk met veel jonge mensen waarin we gemeente van Christus zijn.
Als wijkgemeente zien we onszelf als een gemeenschap in ontwikkeling. Wij staan een open en pluriforme leergemeenschap voor, met volop ruimte voor communicatie en dialoog. Binnen onze wijk is er een veelheid aan geloofsbeleving en  geloofsuitingen.
 
 

3. Visie op de wijkgemeente

 
Onze missie: ‘Verbondenheid, betrokkenheid en samen’
We zijn een opbouwende, levendige en enthousiaste gemeente waarbij sprake is van verbondenheid, betrokkenheid en samenwerking. Vooral het betrekken van de jeugd heeft prioriteit. Verder zijn we een meelevende, verfrissende gemeente waar ruimte is om het geloof te verdiepen. Binnen onze wijkgemeente staan we open voor vernieuwende ideeën. PKN Marslanden wil warmte uitstralen en geborgenheid bieden. Binnen onze wijkgemeente zien we om naar elkaar, zijn we open en aanvaarden elkaar zoals we zijn, bieden we een gastvrij huis voor jong en oud en krijgen we Gods woord uitgelegd.
We willen dit realiseren door te leven naar 1 Korintiërs 12 waarin wordt gesproken over de gaven die ieder mens heeft en over de eenheid van het lichaam van Christus.
 

4. Het programma van de gemeente

Vanuit de missie ‘Verbondenheid, betrokkenheid en samen’ is onderstaand programma geformuleerd. Bij elk onderdeel van het programma is gestreefd naar het zo optimaal mogelijk en herkenbaar verwerken van deze visie in acties en activiteiten.
 

a.Kerkenraad

De kerkenraad is de plaats waar de lijnen van onze wijkgemeente samen komen. Zij wil op een enthousiaste en open wijze besturen. Actuele zaken worden besproken. Binnen de kerkenraad wordt informatie uitgewisseld en worden er besluiten genomen. Tevens worden lijnen uitgezet voor de toekomst. Toerusting van de kerkenraad wordt door zichzelf als wezenlijk gezien. Binnen de kerkenraad willen we waar nodig omzien naar elkaar. Daarbij streven we naar een prettige sfeer.
 
De kerkenraad kiest uit haar midden een moderamen. Het moderamen regelt de dagelijkse zaken met een mandaat van de kerkenraad.
 
De kerkenraad is tevreden over het volgende:
 • De wijkkerkenraad heeft tot taak de gemeente te laten functioneren. Dit doet zij binnen het grote verband van PKN Hardenberg-Heemse. Daar waar nodig vaardigt zij leden hier naartoe af om invloed uit te oefenen en geïnformeerd te zijn. Ten behoeve van de wijkgemeente heeft de kerkenraad tot taak het pastoraat, diaconaat en de erediensten te organiseren. Een belangrijke plek blijft het jeugdwerk innemen gelet op het karakter van onze wijk. Zo nodig initieert de wijkkerkenraad activiteiten, faciliteert zij, geeft zij adviezen en is zij betrokken. Over de gehele linie geldt dat de wijkkerkenraad de verantwoordelijkheid draagt omtrent datgene wat er in de wijkgemeente gebeurt en moet gebeuren;
 • De vergaderstructuur is geoptimaliseerd: er wordt gestreefd naar concrete besluiten en acties. Tevens zorgen we in de vergadering voor inspiratie en bezinning;
 • Communicatie verloopt op een open en transparante wijze;
Waar willen we naar toe:
 • We willen het aantal kerkenraadsleden vergroten. Voor alle ambten is er nu een tekort. We streven er naar dat niet langer teveel werk op te weinig schouders komt.
Pastoraat
In de gemeente van Jezus is het heel belangrijk dat we naar elkaar omzien. Het is namelijk één van de manieren waarop we Jezus kunnen volgen: zoals Hij omging met mensen, in liefdevolle aandacht, zo mogen wij dat ook doen.
Door middel van het afleggen van individuele bezoeken, het beleggen van wijkavonden en de ontmoetingsavonden, willen wij elkaar als gemeente van de levende Heer kennen. In de ontmoetingen willen wij omzien naar elkaar, op de hoogte blijven van elkaars wel en wee. In de wijk en door het uitwisselen van geloofs- en kerk- ervaringen blijven werken aan contacten tussen kerk en de wijk.
 
In onze wijk hebben we een pastoraal teams. Deze wijkteams bestaan uit  een ouderling en een aantal contactpersonen. Bij gelegenheid schuiven de diakenen ook aan. De predikant ondersteunt daar waar nodig en wenselijk.
 
Het pastoraat gebeurt op de volgende manieren:
 • de predikant besteedt een belangrijk deel van zijn tijd aan bezoekwerk;
 • gemeenteleden onderling zoeken elkaar op;
 • leden van het wijkteam zoeken mensen op en houden namens de kerk contact met hen.
Naast de ‘zorg op maat’ via de wijkteams wordt de verbondenheid met de gemeenteleden bevorderd door:
 • het koffiedrinken na de erediensten;
 • het brengen van een roos bij geboorte;
 • wekelijks een bloemetje uit de eredienst naar een gemeente lid;
 • organiseren van ontmoetingsavonden;
 • gemeenteavond in combinatie met de Nieuwjaarsborrel;
De kerkenraad is tevreden over het volgende:
 • het blijven toerusten van de ambtsdragers om hun taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen;
 • hoe er invulling wordt gegeven aan het seniorenpastoraat.
Waar willen we naar toe:
 • Voldoende contactpersonen en ouderlingen en diakenen, om het pastoraat zo goed mogelijk te kunnen doen en alle gemeenteleden te kunnen “bedienen”; te weinig mensen; 
 • Aandacht voor de jeugd in het pastoraat (zie ook onder jeugdwerk); jonge jeugd en basisschool gaat goed; pubers worden moeilijk bereikt.
 • Er moet een draaiboek komen voor de ouderling met daarin info wat er van hem wordt verwacht. (2016)
 • Kijken naar andere vormen van pastoraat.(2018)

b.Diaconaat

Als diaconie willen we open staan voor onze naasten. Wij willen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben die om wat voor reden dan ook in de knel zijn geraakt. Het is dan ook een bijzondere taak voor de diakenen om moeilijkheden te signaleren en hulp te bieden aan leden van de kerkelijke gemeente, maar ook voor mensen daarbuiten. De diakenen zijn verbonden met de wijkteams en kunnen daar waar nodig in de wijk betrokken worden bij diaconale vragen. De diaconie maakt actief onderdeel uit van het diaconaat in Hardenberg-Heemse en ondersteunt de projecten die gezamenlijk worden opgepakt.
 
De kerkenraad is tevreden over het volgende:
 • nog actiever betrokken worden bij diaconale issues in de wijk om zo nog adequater hulp in de breedste zin van het woord te kunnen bieden;
Waar willen we naar toe:
 • het blijven organiseren van activiteiten om de saamhorigheid in de gemeente te bevorderen; Er moeten meer eigentijdse activiteiten komen.
 • het hebben van een duidelijk draaiboek zodat iedere diaken weet wat er van hem/haar wordt verwacht bij de verschillende taken;
 • Het aandacht hebben voor ‘stille’ armoede en hier bijdragen aan een oplossing;


c.Missionair werk

De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Tot nu toe hebben we ons als kerkenraad gericht op het stichten en de opbouw van de gemeente. Via het benaderen van randkerkelijken via kennismaking, contactdames en Ensemble proberen we hen blijvend bij het evangelie te betrekken.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “De Levensbron” in onze wijk zoeken we wegen om samen heel de wijk Marslanden te bereiken.
 
Waar is de kerkenraad tevreden over:
 • we willen een volgeling zijn van Jezus Christus in levensstijl en woorden;
 • we hebben een eigen website voor PKN Marslanden;
 • we hebben een activiteitencommissie ingesteld die zorgt voor verbinding in de wijk;
 • we hebben verbinding met de gereformeerde kerk vrijgemaakt en proberen deze verbinding te verstevigen.
Waar willen we naar toe
 • als wijkgemeente missionair zijn;
 • een doelgerichte benadering van hen die het evangelie niet kennen;
 • gebruik van het grasveld/park voor kerkdiensten en/of activiteiten;
 • een gezamenlijke kerstavond met gereformeerd vrijgemaakt.

d.Financiën en beheer
 
Het financiële beleid maakt onderdeel uit van het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters (CvK).
Hierbij gaan wij als kerkenraad ervan uit dat we wijkeigen accenten kunnen leggen en activiteiten kunnen ontplooien om onze wijk een eigen inhoud en een eigen gezicht te geven. Onze financiële zaken worden behartigd door een kerkrentmeester die onze wijk vertegenwoordigt in het College van Kerkrentmeesters. Hiernaast is er sprake van een eigen wijkkas die door de eigen kerkrentmeester beheerd wordt.
 
We zijn als kerkenraad tevreden over het volgende:
 • we beheren een grote eigen wijkkas ten behoeve van activiteiten in en rond de Marslanden;
 • we hebben eigen inkomstenbronnen gecreëerd waarmee wijkeigen zaken gefinancierd kunnen worden;
 • we voeren zelf een begroting voor de financiën van onze wijkgemeente, waarin onze financiële behoeften en wensen realistisch zijn begroot;
 • we hebben een meerjarige financiële onderbouwing opgesteld voor het vertalen van de inhoud van de plannen in een sluitende wijkbegroting. Dit is in overleg en goede samenwerking met het College van Kerkrentmeesters gegaan;
Waar willen we naar toe:
 • Mensen bewust maken dat we het samen moeten maken; grotere opbrengst voor kerkbalans;
 • Een eigen verkooppunt voor collectemunten in onze wijk.
 • Voorlichtingsmomenten over financiën.
e. ZWO
ZWO is een afkorting voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Het doel van de verschillende gebieden is als volgt onder te verdelen:
 • Zending: het doorgeven van het evangelie, ondersteuning van partnerkerken in het buitenland en het geven van theologische opleidingen;
 • Werelddiaconaat: hulp bij rampen en hulp bij vluchtelingen; aandacht voor sociale en sociaaleconomische projecten.
 • Ontwikkelingssamenwerking: overdracht van kennis en kapitaal. 
Binnen de werkgroepen van het diaconaat is een speciale ZWO commissie in het leven geroepen. Het is de taak van deze commissie om de aandachtsgebieden goed te beheren en waar nodig (financiële) hulp te bieden. Kerk in Actie is hierin ook erg actief. Het is tevens de taak van de ZWO commissie om een brede bekendheid aan de gemeenteleden te geven van het werk van Kerk in Actie.
 
Twee zondagen in het jaar staan in het teken van het werk van het werelddiaconaat. Dit is de 1e zondag in februari en de 2e zondag in oktober.
 
We zijn als kerkenraad tevreden over het volgende:
 • er wordt meer bekendheid gegeven aan het werk van Kerk in Actie (en andere projecten), waardoor er grotere betrokkenheid bij dit project is;
 • duidelijkheid omtrent bestemming van collectes;
Waar willen we naar toe:
 • We willen aan de orde stellen dat organisatie rondom zending voor ZWO in een ander jaargetijde dient plaats te hebben. Dit voorkomt verwarring met kerkelijke bijdrage.
f. Kinderen, tieners en jongeren: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
In dit kader zijn we van mening dat we als wijkgemeente zoveel mogelijk jonge mensen aan ons moeten binden.
 
We zijn als kerkenraad tevreden over het volgende:
 • er worden jeugddiensten voor de 12+ groep georganiseerd (happy half hour);
 • er worden wijkgebonden activiteiten voor de basisschoolleeftijd georganiseerd;
 • kindernevendienst en kinderoppasdienst lopen goed;
 • we houden goed contact met de diverse jeugdwerkgeledingen via de jeugdraad;
 • de ‘personele’ bezetting voor de jeugd is momenteel goed;
 • we organiseren kerk-schooldiensten;we gebruiken jongereneigen communicatie zoals: Facebook, Twitter, et cetera;
 • goede faciliteiten voor de kinderopvang;
Waar willen we naar toe/wat willen we bereiken:
 • in gesprek gaan met de ouders en jeugd 12+ om te inventariseren wat we beter kunnen doen;
 • goed zicht krijgen op de jeugd die er in de Marslanden is en wat hun aanspreekt; jongere jeugd goed; oudere jeugd minder;
 • focus op de 12+ jeugd;
 • onze jeugd faciliteren in catechese;
 • aandacht voor deelname aan het diaconaal jongerenproject;
 • mogelijkheden benutten voor bovenwijkse samenwerking (vb. LEF).
g.Eredienst
In de zondagse eredienst vieren we als gemeente samen in de liturgie de ontmoeting met God en met elkaar. De Woorddienst en de Antwoorddienst zijn daarin van wezenlijke betekenis. We ontvangen en we geven; we horen en we doen. We houden de concrete wereld van dichtbij, de plaatselijke gemeente en de eigen woonwijk Marslanden en verder weg, de samenleving en maatschappij in eigen land en in de wereld, in het oog. In de diensten zijn het gebed en het lied, de voorbede en de zegen onmisbaar voor jongeren en ouderen. De afgelopen jaren zijn we geworden tot een volwaardige gemeente met een wekelijkse eredienst in De Matrix.
 
We zijn als kerkenraad tevreden over het volgende:
 • ondanks de niet optimale huisvesting draagt de ruimte bij in laagdrempeligheid van onze wijkgemeente;
 • koffiedrinken na de kerkdienst wordt redelijk bezocht;
 • foto’s van de diensten en gemeenteavond komen op internet;
 • Kwalitatief goede organisten;
Waar willen we naar toe:
 • Camera/webcam te richten op het liturgisch centrum;
 • Jeugd meer betrekken bij deze diensten, bijvoorbeeld door voorlezen, muziek;
 • Eigen koortje/band oprichten;
h.Vorming en toerusting
Jezus leerde zijn discipelen. Hij leerde hen wat het geloof is en hoe je dat in je leven kunt toepassen. Belangrijk is dat je de woorden van God hoort en doet. Vanuit het leren van Jezus zullen vorming (uitleg, bezinning op God, geloof, leven, je eigen persoon) en toerusting (ondersteund worden om als gemeente en als gelovige zo goed mogelijk in het leven te staan) een plek hebben in de gemeente. Via VOTO (vorming en toerusting Hardenberg-breed) wordt er zowel gesprekskringen voor gemeenteleden en een jaarthema voor de ontmoetingsavonden aangeboden. Voor onze wijkambtsdragers zijn er cursussen beschikbaar en op de kerkenraad behandelden we thema’s. Tevens werden contactpersonen toegerust. Tevens faciliteren we via Ensemble en Kerkklank.
 
We zijn als kerkenraad tevreden over het volgende:
 • voor onze wijkambtsdragers zijn er cursussen beschikbaar;
 • op de kerkenraad behandelden we thema’s;
 • ontactpersonen zijn toegerust;
 • er wordt gefaciliteerd via Ensemble en Kerkklank;
 • er wordt vervolg gegeven aan doopprojecten, gespreksgroepen en bezoekprojecten;
 • relevante en aansprekende onderwerpen voor ontmoetingsavonden worden besproken;
 • er worden ontmoetingen georganiseerd waarbij ruimte is voor vorming en toerusting.
Waar willen we naar toe:
 • blijvende aandacht voor gemeenteleden, contactpersonen en ambtsdragers in de overtuiging dat vorming en toerusting van belang zijn voor hun persoonlijke groei en voor de groei en het voortbestaan van de gemeente;
 • meer gespreksgroepen binnen de wijk blijven initiëren;
 • ontmoetingsavond op beamer en uitnodigingen bij uitgang uitgeven;
 • gemeenteavond aantrekkelijk maken voor jongere mensen.
5. Communicatie over ons programma en onze activiteiten
Communicatie met de gemeente verloopt vooral via Ensemble, Kerkklank en Kerkcontact, voor een klein deel via de eredienst en via de website www.pg-hardenberg-heemse.net (zie wijk Marslanden)
Het actueel houden van onze webpagina heeft onze prioriteit. In de communicatie willen we meer en meer gebruik gaan maken van Social Media.
 
Het beleidsplan en het bijbehorende actieplan is besproken en goedgekeurd door de wijkkerkenraad en wordt gecommuniceerd met de contactpersonen. De wijkgemeente zal via Ensemble op de hoogte worden gesteld van dit plan en de bijbehorende acties en er zal een beknopte versie van dit plan worden gepubliceerd en gepresenteerd op de wijkavond van onze wijkgemeente.
Dit beleidsplan wordt in april van elk jaar geëvalueerd. Dit zal gebeuren in de vergadering van de wijkkerkenraad. In deze vergadering wordt ook het actieplan voor het volgende seizoen vastgesteld. De voortgang van actieplannen die van toepassing zijn worden op iedere wijkkerkenraadsvergadering en moderamen besproken.
 

Bijlagen

 

Actiepunten per jaar

 
Kerkenraad
 • We willen het aantal kerkenraadsleden vergroten. Voor alle ambten is er nu een tekort. We streven er naar dat niet langer teveel werk op te weinig schouders komt. (2016) Erik en Martin

Pastoraat
 • Voldoende contactpersonen en ouderlingen en diakenen, om het pastoraat zo goed mogelijk te kunnen doen en alle gemeenteleden te kunnen “bedienen”; te weinig mensen (2016) – oproep in de kerk helpt Erik en Martin
 • Aandacht voor de jeugd in het pastoraat (zie ook onder jeugdwerk); jonge jeugd en basisschool gaat goed; pubers worden moeilijk bereikt. (2016)
 • Er moet een draaiboek komen voor de ouderling met daarin info wat  er van hem wordt verwacht. (2016) Gerhardus
 • Kijken naar andere vormen van pastoraat.(2018) Jenet

Diaconaat
 • blijven organiseren van activiteiten om de saamhorigheid in de gemeente te bevorderen; Er moeten meer eigentijdse activiteiten komen. Willen mensen überhaupt wel meedoen? (2017)
 • het hebben van een duidelijk draaiboek zodat iedere diaken weet wat er van hem/haar wordt verwacht bij de verschillende taken; niet gezien. Heeft De Esch niet een dergelijk draaiboek? (2019) afgerond
 • aandacht hebben voor ‘stille’ armoede en hier bijdragen aan een oplossing; wel bekend bij mensen? (2019)

Missionair werk
 • als wijkgemeente missionair zijn; (2019)
 • gebruik van het grasveld/park voor kerkdiensten en/of activiteiten. (2016-2019) Paul Meijer
 • kerstavond (2016) Egbert en Henk Jan Bouwhuis

Financiën en beheer
 • Mensen bewust maken dat we het samen moeten maken; Hoe hoog zijn de verwachtingen?
 • Een eigen verkooppunt voor collectemunten in onze wijk. Belangrijk? (2017) Marco en Willemien
 • Voorlichtingsmomenten (2017) Jenet
ZWO (ZWO is een afkorting voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Zending in een ander jaargetijde laten plaatsvinden; voorkomt verwarring met kerkelijke bijdrage (2016) Egbert en Henk Jan

Kinderen, tieners en jongeren
 • In gesprek met de ouders en jeugd 12+ om te inventariseren wat we beter kunnen doen (2017) Gerdie
 • Goed zicht krijgen op de jeugd die er in de Marslanden is en wat hun aanspreekt; jongere jeugd goed; oudere jeugd minder (2017)
 • Focus op de 12+ jeugd; grote punt van aandacht (2016) Paul Meijer en Gerdie
 • Onze jeugd de faciliteren in catechese; niet in onze wijk. (2019)
 • Aandacht voor deelname aan het diaconaal jongerenproject; neemt af (2019) Jeanette Otten
 • Mogelijkheden benutten voor bovenwijkse samenwerking (vb. LEF). Moet verder uitgewerkt worden (2017) Paul Meijer

Eredienst
 • Camera/webcam te richten op het liturgisch centrum; bijna bereikt (2016)
 • Jeugd meer betrekken bij deze diensten, bijvoorbeeld door voorlezen, muziek; wel bij happy half hour; met hen in gesprek gaan we ze zouden willen; (2016)
 • Eigen koortje oprichten; poging gewaagd maar niet gelukt (2019)

Vorming en toerusting
 • Blijvende aandacht voor gemeenteleden, contactpersonen en ambtsdragers in de overtuiging dat vorming en toerusting van belang zijn voor hun persoonlijke groei en voor de groei en het voortbestaan van de gemeente; (2018)
 • Gespreksgroepen binnen de wijk blijven initiëren, ook voor jongvolwassenen; (2018) Gerhardus
 • Ontmoetingsavond op beamer en uitnodiging bij uitgang. (2017) Marco
 • Gemeenteavond aantrekkelijk maken voor jongere mensen (2017) Jeanette Otten 
 
 
 
 

terug