Werkgroep Pastorale info Werkgroep Pastorale info

Pastorale info
In de gemeente van Jezus is het heel belangrijk dat we naar elkaar omzien. Het is nl. één van de manieren waarop we Jezus kunnen volgen: zoals Hij omging met mensen, in liefdevolle aandacht, zo mogen wij dat ook doen.
Door middel van het afleggen van individuele bezoeken, het beleggen van wijk-avonden, groothuisbezoek, willen wij elkaar als gemeente van de levende Heer kennen. In de ontmoetingen willen wij omzien naar elkaar, op de hoogte blijven van elkaars wel en wee in de wijk en door het uitwisselen van geloofs- en kerk-ervaringen blijven werken aan contacten tussen kerk en de wijk.

Dat gebeurt op drie manieren:

gemeenteleden onderling zoeken elkaar op
leden van het Wijk Team zoeken mensen op en houden namens de kerk  contact met hen
de predikant besteedt een belangrijk deel van zijn tijd aan bezoekwerk

Wat is een wijkteam
Een Wijk Team bestaat uit ouderlingen, een aantal contactpersonen en diakenen. Een Wijk Team draagt de pastorale en diaconale zorg voor een wijk. Op dit moment zijn er in Marslanden 5 wijkteams.

De diaken heeft de diaconale zorg en kan ingeschakeld worden bij sociale en materiële problemen.  De ouderling en de contactpersonen hebben een pastorale opdracht. In het hoofdstuk "kennen en luisteren" vertellen we meer over de inhoud van dat werk. Iedere ouderling en iedere contactpersoon draagt de verantwoording voor de pastorale zorg voor een deel van de wijk.

Het Pastoraal Team vergadert 2 of 3  keer per jaar. Op zo’n vergadering wordt 1) het reilen en zeilen in de wijk besproken -met daarbij vanzelfsprekend de nodige discretie!-, 2) gesproken over het bijzoekwerk en 3) belangrijke zaken uit de kerkenraad besproken en toegelicht, zodat de contactpersonen goed op de hoogte zijn wat er op bestuursniveau speelt. Evt. kunnen ze – als dat zo te pas komt – hun wijkleden dan wat vertellen over wat er reilt en zeilt in de kerk.

De predikant bezoekt gemeenteleden:
   -als ze dat persoonlijk vragen
   -via berichten van contactpersonen en ouderlingen
   -op eigen initiatief
   -bij geboorte
   -bij overlijden
   -bij huwelijken
   -bij huwelijksproblemen
   -bij werkloosheid
   -bij zorgen rondom schulden
   -indien gevraagd en gewenst bij jubilea
   -gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn rondom hun verjaardag.
   -bij ziekte en/of ziekenhuisopname
   -gemeenteleden die verblijven in zorgcentra zoals Oostloorn of Clara.
     enz.

Contact met gemeente via Kerkcontact/Kerkklank en Ensemble
Om de gemeenteleden onderling aan te zetten tot omzien naar elkaar (middels bezoek, gebed, kaartje enz.) is er o.a. de Kerkcontact, Kerkklank en Ensemble.

Kerkcontact
Kerkcontact is de wijkbrief van Heemse en Marslanden die elke zondag in de kerk wordt uitgedeeld. In de praktijk blijkt  Kerkcontact een "gouden greep" te zijn. Mensen wier naam daarop heeft gestaan in verband met ziekte, jubileum, geboorte of iets dergelijks vertellen in veel gevallen opgetogen over het meeleven dat hen ten deel is gevallen. Om dit meeleven mogelijk te maken is het van belang dat de namen van de betrokkenen er op een goede manier op terechtkomen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
1. In geval van ziekenhuisopname, belijdenis, overlijden, doop, huwelijk, geboorte of wat voor ander gedenkwaardig feit ook, vraagt de contactpersoon/ ouderling van de mens(en) op het betreffende adres, of men het ook op prijs stelt dat de naam van de betrokkene op Kerkcontact vermeld wordt en of een bezoek van de wijkpredikant op prijs wordt gesteld.
2. Is dit het geval, dan neemt de contactpersoon/ouderling contact op met
de predikant: Ds. ????? die dit opneemt in de kopij voor de kerkcontact. Deze kopij moet binnen zijn voor 12.00 uur op donderdag bij de predikant.
3. Bij vakantie van de predikant wordt de kopij verzorgd door de waarnemende of collega-predikant of scriba b.jonkers@planet.nl

Overigens: natuurlijk kan ook de predikant zelf namen van mensen op de kerk-contact zetten; uiteraard alleen (i.v.m de privacy!) na overleg met de betrokkenen zelf. Mocht u dus de naam missen van een gemeentelid, dan kan het voorkomen dat het gemeentelid zelf verzocht heeft om het niet te noemen. Voor duidelijkheid daarover kun je altijd beter even contact opnemen met de predikant.

Kerkklank / Ensemble
Kerkklank is het maandblad van de wijkgemeente Hardenberg-Heemse waarin ook informatie over de Marslanden staat. Hierin vind je informatie over kerkdiensten en andere activiteiten van de wijkgemeente.

Ensemble is het maandblad van de wijkgemeente Marslanden. Hierin vermelden we onze pastorale en wijkinformatie en onze wijkeigen kerkdiensten.

Voor de wijk Marslanden is Kerkklank/Ensemble ook een belangrijk medium. Veel mensen komen nooit/weinig in de kerk. Dat betekent dat ze dus nooit  Kerkcontact lezen. Ieder kan zich abonneren op Kerkklank en op die manier kunnen mensen dus wel nieuws uit de kerk lezen. Ensemble komt gratis bij de mensen. Nadeel van  Kerkklank/ensemble is dat het een maandblad is. Ziekenhuisopnames bijv. zijn vaak zo kort, dat het totaal geen zin heeft dat daarin te zetten. Dat geldt niet voor geboortes, huwelijken enz. Daarom ook daar een paar vuistregels:
1. In geval van langdurige (!) ziekenhuisopname, belijdenis, overlijden, doop, huwelijk, geboorte of wat voor ander gedenkwaardig feit ook, vraagt de contactpersoon/ ouderling van de mens(en) op het betreffende adres, of men het ook op prijs stelt dat de naam van de betrokkene in Ensemble  vermeld wordt.
2. Is dit het geval, dan neemt de contactpersoon/ouderling contact op met een van de predikanten, die dit opneemt in de kopij voor de kerkklank. Deze kopij moet binnen zijn voor de 18e van de maand bij de predikant.
3. Bij vakantie van de predikant wordt de kopij verzorgd door een waarnemende collega of de scriba.

terug