De Algemene Kerkenraad De Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad is het hoogste orgaan binnen de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse, en bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijkkerkenraden en de colleges van rentmeesters en diakenen.

Zij vormt het bestuur van de gehele Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse tesamen.

Zij houdt zich bezig met alle bovenwijkse aangelegenheden.

Er worden minimaal 9 vergaderingen per jaar gehouden.

Het college is eindverantwoordelijk voor alle financiele zaken en besluitvorming t.a.v. vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Het moderamen is boventallig en niet gekoppeld aan een wijkkerkenraad dan wel het college van rentmeesters of het college van diakenen

Alle wijkgemeenten, evenals de colleges van rentmeesters en diakenen, zijn door 1 afgevaardigde vertegenwoordigd.

De raad vergadert één keer per maand, op de vierde maandagavond van de betreffende maand, uitgezonderd de maanden juli, augustus en december. Ongeveer anderhalve week voor de vergadering bereidt het moderamen de agenda voor en handelt de kleinere zaken af. Ook zaken die niet wachten kunnen tot de eerstvolgende moderamen, dan wel AK vergadering, worden door het moderamen afgehandeld, waarbij verantwoording in de eerstvolgende AK vergadering wordt afgelegd.

Onder verantwoordelijkheid van de AK vallen met name die zaken die alle wijkgemeenten gezamenlijk aangaan, zoals bv. het kerkblad, gezamenlijk jeugdwerk, PR, de website, vorming en toerusting, gebouwen, predikantsplaatsen enz.

terug