Beleidsplan Beleidsplan

In de wijkkerkenraad komen alle lijnen van de wijkgemeente bij elkaar. Hier worden wezenlijke zaken besproken, beslissingen genomen en lijnen naar de toekomst uitgezet. Zorg voor individuele gemeenteleden is net zo van belang als zaken die de gemeenschap in zijn totaliteit aangaan. De kerkenraad is niet uitsluitend naar buiten gericht naar de gemeenschap, maar ook naar binnen als het gaat om zorg en aandacht voor het individuele kerkenraadslid.

Sinds 2012 wordt er gewerkt in een taakgroepen structuur. Dit betekent dat in de organisatie het bestuur van de wijkgemeente Baalderveld wordt gevormd door:
- De grote kerkenraad;
- Het moderamen
- De zeven taakgroepen;
 

De Grote Kerkenraad is, zeg maar, het hoofd van de wijkgemeente en dus eindverantwoordelijk voor het beleid. Zij wordt gevormd door alle ambtsdragers uit de wijkgemeente en komt twee keer per jaar bijeen.

Het Moderamen is het dagelijkse bestuur van de wijkgemeente. Dit bestaat uit de voorzitter, de scriba, predikant, diaken en kerkrentmeester. Het moderamen vergadert maandelijks

Taakgroepen structuur

De kerkenraad werkt met zeven taakgroepen waarvan tenminste één van de leden deelneemt aan de grote kerkenraadsvergadering voor agendapunten die de betrokken taakgroep aangaan. De taakgroepen hebben een belangrijke mate van zelfstandigheid en zijn uitvoerend en binnen de kaders van het vastgestelde beleid autonoom.
De taakgroepen zorgen in het algemeen voor het uitwerken, uitvoeren en rapporteren inzake beleidsaspecten naar de kerkenraad. Zij rapporteren en evalueren hun activiteiten, zij leiden de dagelijkse gang van zaken en doen voorstellen aan de wijkkerkenraad. Mocht het u of jou aanspreken mee te werken binnen taakgroep, informeer bij de wijkscriba.

De gemeenteleden willen we betrekken bij de opbouw van onze wijk. We zijn samen blij en dankbaar dat velen als gemeentelid hun bijdrage leveren. In de vele groepen is er nog plaats voor uw talent en bijdrage. Informeer bij de scriba of uw wijkpredikant hoe u en jij je steentje kan bijdragen .

We vervullen van harte onze opdracht en missie om in geloof en vertrouwen voor onze omgeving een inspirerende gemeente van de Heer te zijn.

lees hier het beleidsplan 2016-2020

terug