Sectie 3: Heemserveen Sectie 3: Heemserveen
Deze sectie omvat Jachthuisweg (even), Larixweg, Rheezerveenseweg (1-41) en (2-14), Heemserveldweg, Sysamaweg, Roelofs Mulderweg.
 
Predikant: 
vacant
 
Ouderling: 
dhr. B.J. Wolbink
Ommerweg 21
7797 RD  Rheezerveen
0523-261977
behilliewolbink@hotmail.com
                       
Diaken: 
mw. T. van Faassen-Hamhuis
Frans Halsstraat 28
7771 WT Hardenberg
0523-263081
gerritjan.truus@hotmail.com
 
Contactpersoon (A):
mw. G.H.E. Pullen-Mulder
Roelofs Mulderweg 6
7796 HL Heemserveen
0523-262484
gerrie.pullen@gmail.com
                                                                                 
Contactpersoon (B):   
mw. S. Betting-Meier
Sijsamaweg 2
7796 HG Heemserveen
0523-262021
sinybetting@gmail.com
                                                                      
 Indeling:  
(A) Rheezerveenseweg even 6 t/m14b en oneven 27 t/m 41
(A) Roelofs Mulderweg
(A) Sysamaweg
(B) Jachthuisweg even
(B) Heemserveldweg
(B) Rheezerveenseweg even 2 t/m 4 en oneven 1 t/m 25

 
terug