Profiel Profiel
Profiel

De protestantse wijkgemeente Heemse-West is een wijkgemeente van confessionele signatuur, dat wil zeggen dat de Bijbel als het door God geïnspireerde Woord wordt gezien en dat waarde gehecht wordt aan de oecumenische en gereformeerde belijdenissen (zie voor de belijdenisgeschriften: http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschriften/ ). De gemeente is te typeren als behoudend. In de zondagse erediensten staat het Woord centraal. De liturgie is in de regel sober, naar het klassiek-gereformeerde model (zie verder onder het kopje ‘liturgie’). We zingen sinds september 2013 uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013), maar ook wordt wel gebruik gemaakt van andere liedbundels. De teksten worden dan op het wekelijkse Kerkcontact afgedrukt. In elk geval als de eigen wijkpredikant voorgaat, wordt ook aandacht besteed aan de kinderen. Gewoonlijk gaan de kinderen na de Schriftlezing(en) naar de zgn. kinderkerk, waar ze een Bijbelverhaal op hun eigen niveau horen. Uiteraard is er ook aandacht voor verwerking door middel van spel en knutselwerkjes. Onder het orgelspel voor de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk, zodat ook zij de zegen, die aan het eind van de dienst aan de gemeente wordt opgelegd, meekrijgen. Ook kunnen onder de collecte de kinderen van de oppas opgehaald worden. Enige malen per jaar wordt een zogenaamde gezinsdienst gehouden, waarin de kinderen centraal staan. De zgn. oogstdienst in november is altijd een gezinsdienst.

We maken zowel gebruik van de vertaling van het NBG als de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).
In tegenstelling tot de andere wijkgemeenten is er binnen de wijkgemeente Heemse-West geen ruimte voor de inzegening van levensverbintenissen, anders dan het huwelijk (van man en vrouw). De avondmaalstafel staat (in principe) alleen open voor belijdende leden.
terug