ANBI-overzicht 2021 ANBI-overzicht 2021
ANBI diaconie

Algemene gegevens Diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Naam ANBI:
 
Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse
 
Telefoonnummer:
 
0523-267251
 
RSIN/Fiscaal nummer:
 
824128965
 
Website adres:
 
www.pknhardenbergheemse.nl
 
E-mail:
 
janhavers1954@gmail.com
 
Adres:
 
Fluitekruid 30
 
Postcode:
 
7772 NC
 
Plaats:
 
Hardenberg
 
Postadres:
 
Fluitekruid 30
 
Postcode:
 
7772 NC
 
Plaats:
 
Hardenberg
 
 
De Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (Kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie II, artikel 1 als volgt omschreven:
 
 “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (Ordinantie II, artikel 1, lid 1 Kerkorde).
 
“De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt”. (Kerkorde, artikel X, lid 2).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in Art. 2:2 BW - BW Boek 2
 
“1. Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid”. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11, artikel 4, lid 2 van de Kerkorde.
 
De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/Kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De - algemene - kerkenraad bestaat uit 3 ouderlingen, 2 predikanten, 2 kerkrentmeesters, 3 diakenen. In totaal 10 personen met daarboven het moderamen: preses, scriba en assessor. De 3 moderamenleden zijn boventallig en niet gekoppeld aan een wijk of college, maar zijn wel als ambtsdrager bevestigd.
Het College van Diakenen telt 12 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 7). 

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
“1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.”

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op http://www.pknhardenbergheemse.nl/default.aspx?lIntNavId=15836 vindt u het beleidsplan 2016-2020 van de Diaconie van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten Diaconie
 
 
 
begroting
 
rekening
 
rekening
 
 
 
2021
 
2020
 
2019
 

BATEN
 
 
Opbrengsten uit bezittingen
 
 €     6.150
 
€    7.016
 
 €     9.270
 
Bijdragen gemeenteleden
 
 € 138.600
 
 € 171.563
 
 € 176.389
 
Incidentele baten, onttrekkingen en reserves
 
 € 7.000
 
€ 35.988
 
€ 24.399
 
Totaal baten
 
 € 151.750
 
 € 214.567
 
 € 210.058
 

LASTEN
 
 
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)
 
 € 139.100
 
 € 196.498
 
€ 195.904
 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
 
 € 8.300
 
 € 8.455
 
 € 9.012
 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
 
 € 4.350
 
 € 3.698
 
 € 6.928
 
Incidentele lasten, toevoegingen reserves
 
€ 0
 
€ 18.774
 
€ 0
 
Totaal lasten
 
 € 151.750
 
 € 227.425
 
 € 211.844
 
 
 
Resultaat (baten - lasten)
 
€ 0
 
 € -12.858
 
 €-1.786
 
 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een Diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
terug