Sectie 3: Heemserveen Sectie 3: Heemserveen

Sectie 3: Heemserveen
 
Deze sectie omvat Jachthuisweg (even), Larixweg, Rheezerveenseweg (1-41) en (2-14), Heemserveldweg, Sysamaweg, Roelofs Mulderweg.
 
Predikant:                                           ds. L. van Rikxoort
                                                           Brandweg 14
                                                           7771 DB  Hardenberg
                                                           0523-857189
                                                          
 
Ouderling:                                           dhr. B.J. Wolbink
                                                           Ommerweg 21
                                                           7797 RD  Rheezerveen
                                                           0523-261977
                                                          
                       
Diaken:                                               dhr. J. Jans
                                                           Marsweg 5
                                                           7794 RK  Hardenberg
                                                           0523-251474
                                                          
 
Contactpersoon (A):                           mw. G.H.E. Pullen-Mulder
                                                           Roelofs Mulderweg 6
                                                           7796 HL Heemserveen
                                                           0523-262484
                                                          
                                                                                 
Contactpersoon (B):                           vacant
                                                                      
 
Indeling:                                             (A) Rheezerveenseweg even 6 t/m
                                                                14b en oneven 27 t/m 41
                                                           (A) Roelofs Mulderweg
                                                           (A) Sysamaweg
                                                           (B) Jachthuisweg even
                                                           (B) Heemserveldweg
                                                           (B) Rheezerveenseweg even 2 t/m 4
                                                                en oneven 1 t/m 25

terug