22 oktober 2020 Nieuws van de Algemene Kerkenraad 22 oktober 2020 Nieuws van de Algemene Kerkenraad

Afspraken bij het niet verder aanscherpen van maatregelen door de overheid ingaande op 1 november 2020 en voor onbepaalde tijd:
1. We maken combinaties van wijken, die met elkaar de zondagse viering organiseren, vanuit een locatie waar een audio / video installatie is geïnvesteerd.
- Baalderveld en Radewijk, vanuit de Opgang.
- Baalder en Centrum vanuit de Höftekerk
- Heemse West en Esch met Marslanden vanuit de Hessenwegkerk.
Ons doel is met minder diensten het aantal kontakten en bewegingen verder te beperken, terwijl er optimaal bereik is naar de leden middels de audio / video opstellingen.
Het aantal bezoekers per dienst is 30, het aantal vrijwilligers maximaal 10  en jongeren tot 13  maximaal 10. Reserveren verplicht.
De diensten op deze locaties worden door onze eigen predikanten / kerkelijk werkers verzorgd. Predikanten van buiten onze gemeente worden afgezegd.
2. Alle doordeweekse activiteiten worden stil gelegd. De kerkenraden vergaderen alleen nog hoogst noodzakelijk en in klein verband, zoals een kleine kerkenraad of het moderamen, om de noodzakelijke beslissingen te kunnen nemen. Doel is weer om het aantal kontakt momenten zoveel als mogelijk te beperken.
3 De moderamina van AK, CvK en CvD zullen als dagelijks bestuur van de PKN Hardenberg Heemse Radewijk de noodzakelijke activiteiten ontplooien om de basis processen van onze kerk doorgang te laten vinden. Besluiten worden genomen na overleg / consultatie via email met de AK leden.
4. Jeugdwerk tot 13 jaar in andere dan onze kerkgebouwen kan in overleg met CvK en de verhuurder van de locatie plaats vinden.
5. Eeuwigheidszondag ( 22 november ) vraagt om speciale aandacht. Alleen voor deze zondag kan de combi eenmalig worden los gelaten. De organisatie van deze bijzondere diensten wordt naar inzicht van de predikant en verantwoordelijk wijk zelf uitgewerkt.

Afspraken bij het verder aanscherpen van de maatregelen.
Bij het verder aanscherpen van de maatregelen blijven we werken met vieringen vanuit de drie genoemde locaties en op basis van de combinaties van wijken. In dat geval staan we echter geen bezoekers meer toe en is er een minimale groep mensen die de uitzending van de viering technisch mogelijk moet maken. Het maximaal aantal in te zetten vrijwilligers bedraagt in dat geval 10 personen.

Vespers en oudejaarsdag
- De vespers komen te vervallen dit jaar.
- Op oudejaarsdag zal er één viering worden gehouden en online uitgezonden. Deze viering start om 14.00 uur vanuit de Höftekerk.
Tot slot.
Inzake de discussie rondom de aanpak Covid 19 komen we met elkaar tot de conclusie dat er net zoveel meningen als mensen zijn. Voor ons is het echter van belang dat er één beleid is voor de gehele PKN Hardenberg Heemse, waardoor wij ook als één gemeenschap acteren.
We zijn als AK in goede harmonie gekomen tot het bovenstaand beleid. Ongetwijfeld valt er af te dingen of toe te voegen, afhankelijk van je visie op de situatie. We hopen van harte dat iedereen zich aan bovenstaande afspraken zal gaan houden.

terug