Wat te doen bij... Wat te doen bij...

Hoe is het avondmaal geregeld? Hoe vraag je een doop aan? Wat moet je doen bij een verhuizing.

Op deze en vele andere vragen vindt u hieronder antwoord.

Avondmaal
In de dienst van 10.00 u. wordt het avondmaal zittend, in de eerste 4 banken, en lopend gevierd. Er is wijn en druivensap. Naast brood wordt er ook glutenvrij brood aangeboden. 
In de dienst van 19.00 u. wordt het avondmaal lopend gevierd.  
Kinderen zijn welkom aan het avondmaal evenals leden van andere kerken.

Avondmaal aan huis
Als u slecht ter been bent, bestaat de mogelijkheid dat u het avondmaal thuis kunt vieren. U kunt hierover contact opnemen met uw ouderling of diaken.

Belijdenis
Wie belijdenis van zijn of haar geloof wil afleggen, kan dat doen na de zgn. belijdeniscatechese, verzorgd door de predikanten van Centrum Noord en Zuid. Er zijn ook andere momenten denkbaar: bijv. op je trouwdag, de dag dat je je kind laat dopen of de dag dat je een ambt (ouderling of diaken) op je neemt.

Bezoek predikant
Uw wijkpredikant probeert in de loop van de tijd met u allen kennis te maken door u thuis te bezoeken. Maar bezoek aan mensen in moeilijke omstandigheden (ziekte, rouw, spanningen)  gaat uiteraard voor.U kunt uw wijkpredikant ook zelf bellen (261507). De meest geschikte tijd is ’s morgens tussen 8.45 en 9.15 u. en ’s middags tussen 17.00 – 17.30 u. Daarbuiten is de kans groter dat u hem niet thuis treft, maar u mag het gerust proberen.

Bezoek kerkelijk werker
Mw. Jonkers is pastoraal verantwoordelijk voor een deel van Centrum Zuid (zie de wijkindeling). Zij bezoekt daar de nieuw-ingekomenen en jaarlijks de mensen die 80 jaar 0f ouder zijn rond hun verjaardag. Wanneer zij op de hoogte is van zorgen en verdriet zal zij u zeker bezoeken. Ook bij ziekte en overlijden wil zij er voor u zijn. U kunt haar altijd proberen te bellen (0523-263744), maar mailen is ook handig (njonkers@planet.nl) Zij is veel op pad in de wijk.

Catechisatie
Na de startzondag in september beginnen - bij voldoende belangstelling - de catechisaties. Voor ouderen is er het programma van Vorming en Toerusting.

Doop
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neemt u contact op met uw wijkpredikant. Hij kan u vertellen welke zondagen daarvoor zijn aangewezen. Voorafgaande aan de doop zal hij met de doopouders een doopgesprek hebben. Doop- en belijdende leden kunnen hun kind ten doop houden.

Geboorte
Wanneer er een kleintje in uw gezin is geboren stelt u de wijkpredikant op de hoogte, bijv. door het geboortekaartje toe te sturen. Hij zorgt er dan voor dat het wijkteam en het kerkelijk bureau geïnformeerd worden. Hij zal ook contact met u opnemen en o.a. vragen of u de geboorte op het wekelijkse mededelingenblad vermeld wilt hebben.

Huwelijk
Als u trouwt en uw huwelijk wilt laten inzegenen in de kerk, neemt u daarvoor ruim van te voren (minimaal drie maanden) contact op met uw wijkpredikant. U moet zelf een kerkzaal bespreken bij de koster-beheerder van het gebouw. Voor de Höftekerk is dat dhr. Klinge (267997), voor de Stephanuskerk mw. Meijer (266687), voor de Witte of Lambertuskerk en voor de Hessenwegkerk dhr. van Meerveld (262216).

Kerktelefoon
Voor wie niet meer naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid van kerktelefoon. Over de radio/tv kunt u dan meeluisteren naar de dienst in de Höfte of Stephanuskerk. De aansluiting van de kerktelefoon wordt verzorgd door de diakonie. Meer informatie bij S. Bakker (260186).. Aan de kerktelefoon zijn abonnementskosten verbonden, ong. 8 Euro per maand. De diensten zijn ook te volgen via internet: http://www.kerkomroep.nl. Dat is gratis.

Overlijden
Bij een sterfgeval belt u uw wijkpredikant of pastoraal werker. Hij/zij maakt met u dan een afspraak voor een bezoek op korte termijn om te condoleren en om verder te overleggen voor de dienst bij begrafenis of crematie.

Verhuizing
Als u van adres verandert, meldt u dit aan uw wijkpredikant of pastoraal werker. Zij geven het dan door aan het kerkelijk bureau en stellen het wijkteam op de hoogte.

Wijkfonds
De contactpersonen schenken aandacht aan uw verjaardagen. Als u wilt mag u iets geven voor het wijkfonds. De opbrengst daarvan is bestemd voor de opbouw van onze wijkgemeente. We betalen er die dingen van die niet voor rekening van de algemene middelen komen, zoals bv. het startweek-end.

Ziekenhuisopname
Wanneer u voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis moet zijn, kunt u dat doorgeven aan uw wijkouderling of wijkpredikant of pastoraal werker. Uw wijkpredikant of pastoraal werker gaat doorgaans één keer in de week naar het ziekenhuis om de gemeenteleden daar te bezoeken. Hij/zij zorgt er ook voor dat uw naam op het zondagse medelingenblad wordt vermeld. Meldt het hem/haar ook als u weer naar huis terug mag.

Zorgwoningen
Als u verhuist naar een zorgwoning (bv. Clara of Oostloorn) blijft u de predikant of kerkelijk werker houden, die u hebt. Ds Noordmans of mw. Jonkers komen u dus geregeld bezoeken als u bv. naar Oostloorn of het Welgelegen bent verhuisd.                    
Bij onze wijk hoort ook het RIBW (begeleid wonen en werken), Bruchterweg 80. Verder wonen in de Oldenburg, Hof van Pepijn en de Bisschopshof vrij veel cliënten van de Baalderborg Als u hier komt te wonen geldt dezelfde regel. U houdt de predikant of kerkelijk werker die u had. 
Komt u van buiten onze gemeente naar een zorgwoning in onze stad, neem dan even contact op met de wijkouderling om te overleggen of u uw eigen predikant houdt of niet. 
En omgekeerd: verhuist u naar buiten onze gemeente, dan houdt u meestal niet de predikant of kerkelijk werker die u in Hardenberg hebt.

 

terug