Begroting Diaconie 2021 Begroting Diaconie 2021

Toelichting bij begroting Diaconie 2021
Algemeen.

Het College van Diakenen is een rechtspersoon (Ordinantie 11, artikel 4, lid 2 PKN.)
 Zij legt verantwoording af aan de AK (Algemene Kerkenraad).
In de cijfers van de Diaconie zijn begrepen de financiën van de ZWO en Zending.
De begroting wordt opgesteld met behulp van FRIS, het nieuwe hulpmiddel voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen. FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem) brengt uniformiteit en gemak voor het opstellen van de plaatselijke begrotingen en jaarrekeningen van diakenen en kerkrentmeesters.
De begrotingsprocedure op zich is bepaald in Ordinantie 11, lid 5. Hiernaar is gehandeld.
De Diaconie heeft de beschikking over een behoorlijk vermogen, reserves en fondsen.
Deze zijn al ontstaan vóór de fusie in 2006. Het streven is om, in ieder geval niet méér reserves op te bouwen en een eventueel batig saldo altijd te besteden. Mochten er door bijzondere omstandigheden, rampen en/of andere noden, waar ook ter wereld, een beroep gedaan worden op de Diaconie, dan zullen indien nodig ook de reserves worden aangesproken.
De renteopbrengsten van de fondsen worden direct besteed.
Voor 2021 zijn er wijzigingen ten opzichte van 2020 en 2019.  Als gevolge van het coronavirus is een lagere collecteopbrengst begroot.
Er gaat in 2021 aan gelden bijna € 150.000 om in diaconaal Hardenberg-Heemse-Radewijk.

Baten.
De renteopbrengsten blijven laag. De reservegelden staan voor een langere termijn vast, met
wisselende data van vrijval. Bij vrijval van gelden wordt bezien wat op dat moment de beste besteding is.
De renteopbrengst "leningen" betreft leningen via SKG, die de gelden tegen een lage rente weer uitzet aan diaconale projecten. Inclusief een lening aan het Nieuwe Roosevelthuis staat er aan deze projecten nu een bedrag uit van ongeveer € 79.000, tegen 1, 25%.
De opbrengsten van de “gewone” collecten zullen naar verwachting blijven dalen, mede als gevolg van de impact van het coronavirus. Het is fijn te constateren dat desondanks veel gemeenteleden financieel betrokken blijven, vooral bij de eigen Diaconie, bij plaatselijke projecten en bij rampen.
Leidend bij dit alles is het collecterooster 2021.

Lasten.
Bankkosten: deze zijn meestal een gegeven en blijven redelijk constant.
Bestuurskosten: blijven laag vanwege de vele vrijwilligers.
Kerktelefoon: plm. 50 gezinnen make nog gebruik van dit fenomeen.
Vanwege het coronavirus is er kerkTV aangelegd in de Höftekerk, Hessenwegkerk en De Opgang.

Door een financiële commissie uit de Diaconie wordt een paar keer per jaar aan de hand van het beleidsstuk "Nog gerichter geven" de donaties aan de diverse goede doelen bepaald.
Eén keer per jaar worden alle bijdragen die aan de diverse doelen zijn gegeven gepubliceerd in Kerkklank en op de kerkelijke website.

De Diaconie voldoet aan de ANBI-regels door tijdige publicatie van financiële stukken op de kerkelijke website.
 
Batenrekeningen              
        Begroting Begroting Rekening    
        2021 2020 2019    
           
Opbrengsten uit rente en dividenden          
Rente van banken     5.150 6.225 7.578    
Rente leningen u/g     1.000 1.450 1.417    
Opbrengst uit aandelenfondsen 0 275 275    
        6.150 7.950 9.270    
Opbrengsten levend geld            
Vrijwillige bijdragen   2.500 3.500 3.337    
*Collecten in kerkdiensten   16.000 20.000 18.571    
Giften       2.500 3.000 3.831    
        21.000 26.500 25.739    
Door te zenden collecten en giften          
Diaconale aard(plaatselijk/regionaal/land) 25.000 30.250 35.765    
Diaconale aard(wereldwijd)   9.500 13.400 30.608    
Ov. Opbr. diaconaal/missionair werk 83.100 83.400 84.277    
        117.600 127.050 150.650    
Lastenrekeningen              
                 
Lasten kerkdiensten en kerkactiviteiten          
Saldo kerktelefoon     1.250 1.000 1.370    
                 
Verplichtingen/bijdragen andere organen        
Afdrachten quotum     8.200 8.500 8.912    
Overige bijdragen en contributies 100 100 100    
        8.300 8.600 9.012    
                 
Kosten beheer, administratie en archief          
Bestuur       400 500 282    
Bureaubehoeften en drukwerk 1.000 1.250 362    
Jaarrekeningcontrole   1.250 1.250 1.195    
Publiciteit     0 0 3.325    
Overige kosten     200 200 0    
        2.850 3.200 5.164    
                 
Rentelasten/bankkosten            
Bankkosten     1.500 1.750 1.764    
                 
Diaconaal werk plaatselijk/regionaal          
Saldo ondersteuningen personen 3.000 1.500 2.873    
Ouderenwerk     5.000 5.750 4.795    
Vakantiekosten doelgroep   250 250 75    
Jeugddiaconaat/jongerenwerk 0 500 0    
Diaconaal plaatselijk/regionaal 10.000 25.000 22.395    
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk 2.000 1.250 3.927    
        20.250 34.250 34.065    
                 
Afdrachten door te zenden collecten en giften        
Diaconaal regionaal/landelijk   25.850 30.250 35.765    
Ov. bijdragen diaconaal/missionair werk          
Afdracht doorzendcollecten(wereldwijd) 9.500 13.400 29.918    
Ov. bijdragen diaconaal/missionair werk 82.250 83.400 80.800    
Aanvullende betaling doorzendcollecten 0 0 13.986    
        117.600 127.050 160.469    
                 
Baten minus lasten     -7.000 -14.350 -26.185    
                 
Onttrekkingen aan fondsen            
Reserve ZWO     0 0 540    
Fonds Hope & Dreams   7.000 7.000 7.000    
Senegal Juist Nu     0 0 13.986    
Diaconaal Sociaal Fonds Hardenberg 0 0 2.873    
        7.000 7.000 24.399    
                 
Saldo       0 -7.350 -1.786    
                 
* Minder opbrengsten collecten wegens beperkte kerkbezetting door het corona-virus
****************************************************************************************************
 
Totaal exploitatie          
        Begroting Begroting Rekening
        2021 2020 2019
       
Baten            
Opbrengsten uit rente en dividenden 6.150 7.950 9.270
Opbrengsten levend geld   21.000 26.500 25.739
Door te zenden collecten en giften 117.600 127.050 150.650
        144.750 161.500 185.659
             
Lasten            
Lasten kerkdiensten en kerkactiviteiten 1.250 1.000 1.370
Verplichtingen/bijdragen andere organen 8.300 8.600 9.012
Kosten beheer, administratie en archief 2.850 3.200 5.164
Rentelasten/bankkosten   1.500 1.750 1.764
Diaconaal werk plaatselijk/regionaal 20.250 34.250 34.065
Afdr. door te zenden collecten en giften 117.600 127.050 160.469
        151.750 175.850 211.844
Onttrekking aan fondsen   7.000 7.000 24.399
        144.750 168.850 187.445
             
Saldo       0 -7.350 -1.786

**************************************************************************************************
Exploitatieoverzicht Zending        
        Begroting Begroting Rekening
        2021 2020 2019
       
Batenrekening          
Vaste vrijwillige bijdragen   80.000 80.000 77.263
Collectes       3.000 7.000 6.495
Zendingsbusjes     100 400 519
Rente           1
Overige inkomsten         409
Totaal inkomsten/baten   83.100 87.400 84.687
             
             
             
Lastenrekening          
Missionair aandeel     52.000 56.000 56.000
Projecten     30.000 30.000 24.800
Vergaderkosten     100 100  
Abonnementen     50 50  
Overige uitgaven     100 1.500 4.350
             
Totaal uitgaven/lasten   82.250 87.650 85.150
             
Saldo       850 -250 -463

***********************************************************************************************************
 
Exploitatieoverzicht Werelddiaconaat          
        Begroting Begroting Rekening    
        2021 2020 2019    
           
Batenrekening              
Giften       2.500 3.000 7.613    
Collectes       3.000 5.100 8.732    
Collecte 40-dagentijd       9.925    
Kinderen in de Knel     4.000 4.000 4.338    
Overige inkomsten         978    
                 
                 
Totaal inkomsten/baten   9.500 12.100 31.586    
                 
                 
                 
Lastenrekening              
Diaconaal aandeel     4.900 7.500 10.600    
*Projecten     500 500 14.980    
Kinderen in de Knel     4.000 4.000 4.338    
Overige uitgaven     100 100 1.745    
                 
Totaal uitgaven/lasten   9.500 12.100 31.663    
                 
Saldo       0 0 -77    
                 
*rekening 2019 is weeskinderen Rwanda/noodhulp Mozambique, Malawi en Zimbabwe
terug